Kevätliittokokous 23.4.

11.3.2016

KOKOUSKUTSU

Suomen Käsipalloliiton ry:n jäsenseurat kutsutaan täten liiton varsinaiseen kevätliittokokoukseen, joka pidetään lauantaina 23. huhtikuuta 2016 klo 11.00 alkaen Valo-talossa, Radiokatu 20, Helsinki. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 10.30.

Liittokokouksessa saavat äänestää vain jäsenmaksunsa suorittaneet jäsenet. Liittohallitus voi evätä jäsenen äänioikeuden lisäksi, kuten liiton säännöissä 7 §:n 5. momentissa on säädetty. Jokaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni sekä lisä-ääniä kutakin liiton viralliseen kilpailuun kuluvassa olevana kautena osallistuvaa joukkuetta kohti, ei kuitenkaan viittä lisä-ääntä enempää. Jos jäsenellä on samassa luokassa useampia joukkueita, annetaan niistä vain yksi lisä-ääni.

Kullakin jäsenellä on oikeus lähettää liittokokoukseen korkeintaan kolme (3) edustajaa. Edustajilla on oltava kirjallinen, virallisesti allekirjoitettu valtakirja ja valtakirjasta on käytävä ilmi kuka käyttää jäsenen äänioikeutta liittokokouksessa.

Sama edustaja voi edustaa liittokokouksessa vain yhtä (1) jäsenseuraa.

Käsiteltävät asiat ovat Suomen Käsipalloliitto ry:n sääntöjen 9§ mukaiset asiat:

  • vuoden 2015 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille
  • valitaan 4 kurinpitovaliokunnan jäsentä

Näiden lisäksi kokouksessa keskustellaan ja päätetään esityslistalla olevista muista asioista.

Asiat, joita jäsenet haluavat saada kokouksessa käsiteltäviksi, on ilmoitettava liittohallitukselle vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

Kokouksen aluksi esitellään käsipalloseurojen laatukriteerit ja kuullaan HIFK:n laatukriteerityöstä (pilottiprojekti).

Tervetuloa!

Liittohallitus

 

 

11.3.2016

MÖTESKALLELSE

Finlands Handbollförbund medlemmar kallas härmed till förbundets ordinarie förbundsmöte, som anordnas lördagen den 23 april 2016 kl. 11.00 i Valo-huset, Radiokatu 20, Helsingfors. Fullmakts granskning påbörjas kl 10.30.

Rösträtt vid förbundsmötet har endast de förbundets medlemsföreningar som erlagt medlemsavgiften. Förbundsstyrelsen kan förvägra en medlemsförening rösträtt enligt förbundets stadgar 7§ moment 5. Varje medlem har på mötet en röst samt tilläggsröster för varje lag som registrerats i förbundets officiella tävlingar under pågående säsong dock ej mera än fem tilläggsröster. Om medlemsföreningen har flera lag i samma klass ges för dessa endast en tilläggsröst.

Varje medlemsförening är berättigad att sända högst tre representanter till mötet. Representanterna bör vara skriftligt befullmäktigade och ur fullmakten bör framgå vem som använder medlemsföreningens rösträtt vid förbundsmötet.

Samma representant kan på förbundsmötet representera endast en medlemsförening.

På förbundsmötet behandlas i Finlands Handbollförbund rf:s regler 9§ angivna ärenden:

  • verksamhetsåret 2015 verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelsen
  • beslut om fastställande av bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet
  • val av 4 medlemmar för disciplinutskott för tiden 1.7.2016 – 30.6.2017

Utöver detta diskuteras och fastställs övriga ärenden som upptagits på föredragningslistan. De ärenden som medlemsföreningarna önskar till behandling på föredragningslistan bör meddelas förbundsstyrelsen senast fyra (4) veckor före mötet.

Vi börjar mötet med att lyssna på kvalitets kriterier för handbollföreningar och sedan får vi lyssna hur HIFK har tagit dem i bruk (pilot projekt).

Välkommen!

Förbundsstyrelsen

Koko käsipalloliiton historia nyt kaksissa kansissa! Tilaa Pihkassa palloon tai Fäst vid bollen nyt vaivattomasti verkosta.