Artikkelit

Seurakehittäjä Laura Härkönen neuvoo seuratukihaussa – katso video

OKM:n seuratukihaun deadline on 18.12.

Seurakehittäjä Laura Härkönen on laatinut videon, jossa hän kertoo seuratuesta ja hakumenettelystä. Katso myös diat, jotka on laadittu avuksi seuroille.

http://www.kesli.fi/?x254116=290955

KyIF:lle ja Dickenille OKM:n seuratukea

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 4,5 miljoonaa euroa seuratukena liikunta- ja urheiluseuroille. Seuratuki on tarkoitettu seurojen perustoiminnan kehittämiseen. Se mahdollistaa liikuntaharrastusten tuomisen kaikkien lasten ja nuorten ulottuville. Tukea myönnettiin 408 hankkeelle yli 60 eri lajin toimintaan. Myönnettyjen avustusten suuruus vaihteli 1 500 eurosta 30 000 euroon. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.

Seuratuella edistetään liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatussa seuratoiminnassa. Painopisteenä on lasten ja nuorten liikunta sekä perheliikunta. Seuratuen avulla harrastamismaksut on tarkoitus pitää kohtuullisina, ja harrastamisen hinta lasten ja nuorten liikunnassa ei saa ylittää 50 euroa kuukaudessa.

Tukea saaneista hankkeista on useampivuotisia jatkohankkeita 213, toiminnallisia uusia kehittämishankkeita 149 ja palkkausta sisältäviä uusia hankkeita 46. Seuratukihakemuksia tuli ministeriölle kaikkiaan 981.

Seurojen kehittämishankkeiden vaikuttavuutta arvioitiin liikuntaryhmien, liikuntamäärien ja liikkujien lisääntymisenä. Myöntämisperusteena painotettiin liikunnan drop outin vähentämistä ja ennaltaehkäisemistä tukevia hankkeita sekä monipuolisen liikuntaharrastamisen edistämistä. Tukea palkkaukseen myönnettiin ensisijaisesti seuroille, jotka ovat palkkaamassa ensimmäistä työntekijäänsä.

Käsipalloseuroista tukea saivat KyIF 19 000 euroa (kaksivuotisen hankkeen 2. vuosi) ja Dicken 6 500 euroa.

Dags att sökä föreningstöd

För idrottsföreningarna i Svenskfinland är det nu dags att ansöka om ett ekonomiskt föreningsstöd.
FSI:s föreningsstöd kan sökas senast 7.3. Ansökan görs på www.idrott.fi/ifa.

Föreningsstödet kan beviljas för idrottsverksamhet och projekt inom idrott. Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras. Både deltagande i och anordnandet av utbildning och kunskapshöjande verksamhet samt informationsspridning uppmuntras.

Utdelningen prioriterar:
– utbildning av barn- och ungdomsidrottsledare och funktionärer,
– basutbildning och grenspecifik utbildning inom idrotten,
– kunskapshöjande verksamhet, t.ex. deltagande i seminarier och kurser med idrottsligt tema,
– projekt med idrottsligt nya idéer.

Beslut om bidrag fattas i april 2015 av Finlands Svenska Idrotts styrelse. Denna stödform förverkligas tack vare samarbetet med Svenska kulturfonden. FSI:s tjänstemän svarar på frågor kring föreningsstödet, tfn (09)7010220 eller info(at)idrott.fi.  Var noga med att skicka in ansökan senast lördagen den 7 mars kl. 00.00.

Håll dig uppdaterad, besök www.idrott.fi

OKM: Seuratukea urheiluun ja liikuntaan haettiin 15,4 miljoonaa euroa – päätökset keväällä

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaan seuratoiminnan kehittämistukeen saapui määräaikaan mennessä 965 hakemusta. Tukea haettiin yhteensä 15 423 794 euroa. Työllisyyttä edistäviin liikunnan hankkeisiin tuli 64 hakemusta, joiden yhteenlaskettu hakusumma oli 823 313 euroa. Tuen saajista ministeriö päättää keväällä.

Lisätietoa OKM:n sivuilta

Seuratuen haku päättyy 12.12. – lue viime vuoden tuloksista

Lisää liikuntaharrastuksia lapsille ja nuorille

Seuratuella lähes 16 000 uutta liikkujaa vuoden aikana

 

Seuratuen avulla pystyttiin lisäämään lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia, osoittaa tuorein seuratuen arviointi. Uusia liikkujia tuli vuoden aikana kaikkiaan lähes 16 000.

Kesällä 2013 opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi ennätysmäärän kehittämistukea urheilu- ja liikuntaseuroille: yhteensä 3,8 miljoonaa euroa. Päätavoitteena oli, että seurat pystyisivät tarjoamaan laadukasta toimintaa mahdollisimman monelle kohtuukustannuksin.

Juuri julkaistussa selvityksessä arvioitiin seuratuen vaikutuksia. Seurat ilmoittivat, että liikkujien määrä oli lisääntynyt vuodessa tuen ansiosta 15 700 uudella alle 18-vuotiaalla liikkujalla.

– Harrastajamäärien lisääntyminen ja toiminnan laajeneminen olivat seurojen tärkeimpiä onnistumisia tukivuoden aikana. Urheilu- ja liikuntaseurat pitivät saamaansa seuratoiminnan kehittämistukea etenkin henkisesti merkittävänä: se koettiin tunnustukseksi hyvin tehdystä työstä, mikä kannusti entistä voimakkaampaan toiminnan kehittämiseen, arvioi tutkija Johanna Paukku LIKES-tutkimuskeskuksesta. – Vaikka tukea sai vain noin 3 prosenttia suomalaisista urheilu- ja liikuntaseuroista, rahaa saaneelle seuralle tuen merkitys näyttää olevan suuri.

Uutta toimintaa kehitettiin, harrastamisen hinta ei laskenut

– Urheilu- ja liikuntaseurojen toimintaa saatiin seuratuen avulla kehitettyä varsin monipuolisesti, arvioi Johanna Paukku. – Seuratuella palkattiin 132seuraan työntekijä. Seurojen oman arvion mukaan työntekijän myötä seurojen hallinto ja yleinen organisoituminen kehittyivät, toiminta tehostui ja suunnitelmallisuus parantui.

Seuratukea jaettiin myös muun toiminnan kehittämiseen. Tällöin seuratuella onnistuttiin lisäämään vapaaehtoisten seuratoimijoiden osaamista sekä monipuolistamaan seuran toimintaa.

Ministeriön avustusta myönnettiin seuratoimintaan, jossa harrastajalle koituvat kustannukset saivat olla enintään 50 euroa kuukaudessa.Seuratuen avulla ei ole pystytty kehittämään laajamittaisesti uusia toimintamuotoja, joissa harrastaminen olisi aiempaa edullisempaa. Selvityksen perusteella vain 14 % seuroista oli alentanut ainakin jonkin harrastusryhmänsä maksuja.

Urheilu- ja liikuntaseurat voivat hakea seuratoiminnan kehittämistukea ensi vuodeksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä 12.12. mennessä.

Lisätietoja

  • Paukku, J., Lehtonen, K. & Turpeinen, S. Seuratuki 2013–2014. Toimintavuoden tulokset. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 293. Saatavilla: likes.fi/julkaisut
  • Tutkija Johanna Paukku, LIKES-tutkimuskeskus, paukku(at)likes.fi, p. 020 762 9535.

Seuroille haettavaksi seuratoiminnan kehittämistukea ja työllistämistukea

Hae kehittämistukea 12.12. mennessä

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojen tekemää vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla halutaan edistää monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Seuratuen tavoitteena on edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta. Tuen avulla voidaan edistää myös koko perheen liikkumista. Vanhemmat ovat lapsen tärkeimpiä roolimalleja liikuntaan suhtautumisessa ja liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa.

Valtion talousarvioon vuodelle 2015 on varattu erillinen kertaluonteinen määräraha työllisyyttä edistäviin liikunnan hankkeisiin.  Tukea voivat hakea liikunta- ja urheiluseurat.

Tarkemmat hakuohjeet, kriteerit ja lomakkeet sekä seuratoiminnan kehittämistukeen että työllisyyttä edistäviin hankkeisiin on nyt julkaistu ministeriön verkkosivuilla. Molemmissa haku päättyy 12.12.2014.

Vuonna 2015 veikkausvoittovaroista myönnetään seuratukea 4,5 miljoonaa euroa ja työllistämistukea enintään 550 000 euroa, mikäli eduskunta hyväksyy ensi vuoden talousarvioesityksen.

Vuonna 2013 opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi seuratukea 3,8 miljoonaa euroa 309 eri hankkeeseen ja vuonna 2014 5 miljoonaa euroa 378 eri hankkeeseen.

Hakuun täältä.

 

Lisätietoja:

Taneli Tiilikainen taneli.tiilikainen(at)finnhandball.net 040 3545 810

www.minedu.fi

www.seuratuki.fi